Gia Đình Tin Yêu

Sinh Hoạt & Sự Kiện

các thông báo, sinh hoạt, sự kiện của Gia Đình Tin Yêu.

Thánh lễ định kỳ Tháng 12/2023_Gia đình Tin Yêu-Pn Nha Trang

Mến mời Anh Chị Em tham dự Thánh lễ định kỳ của Gia đình Tin Yêu – Pn Nha Trang. Vào lúc: 8h15 Chúa Nhật...

Thánh lễ định kỳ tháng 11/2023_Gia đình Tin Yêu-Pn Nha Trang

Mến mời Anh Chị Em tham dự Thánh lễ định kỳ của Gia đình Tin Yêu - Pn Nha Trang. Vào lúc: 8h15 Chúa Nhật...

Thánh lễ định kỳ Tháng 10 GĐTY_PN Nha Trang

Mến Chào Anh Chị Em, Em xin đại diện Gia Đình Tin Yêu_PN Nha Trang Mến mời Anh Chị Em tham dự Thánh lễ định kỳ...

Bài ngẫu nhiên