Tag: BDH

Browse our exclusive articles!

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2011-2012

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2011-2012 BAN ĐIỀU HÀNH CHUNG CHỨC VỤ TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh ĐIỆN THOẠI QUÊ QUÁN EMAIL NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ Trưởng Nhóm Phaolo Phạm Thế Ngọc 905782807 Phú Yên [email protected] Phó Nhóm Antôn Trần Văn...

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2009-2010

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2009-2010 BAN ĐIỀU HÀNH CHUNG CHỨC VỤ TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh ĐIỆN THOẠI QUÊ QUÁN EMAIL NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ Trưởng Nhóm Giuse Trần Văn Hiệu 935,679,676 Thanh Hóa [email protected] Phó Nhóm Giuse Trịnh Minh...

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2008-2009

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2008-2009 BAN ĐIỀU HÀNH CHUNG CHỨC VỤ TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh ĐIỆN THOẠI QUÊ QUÁN EMAIL NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ Trưởng Nhóm(*) Antôn Phạm Thiên Đức Duy Năm 1985 Khánh Hòa Trưởng...

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2007-2008

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2007-2008 BAN ĐIỀU HÀNH CHUNG CHỨC VỤ TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh ĐIỆN THOẠI QUÊ QUÁN EMAIL NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ Trưởng Nhóm Stêphanô Nguyễn Văn Thu Năm 1985 97690059 Thanh Hóa [email protected] Thư Kí Têrêsa Võ...

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2005-2007

BAN ĐẠI DIỆN NĂM HỌC 2005-2007 BAN ĐIỀU HÀNH CHUNG CHỨC VỤ TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN Ngày Sinh ĐIỆN THOẠI QUÊ QUÁN EMAIL NGHỀ NGHIỆP ĐỊA CHỈ Trưởng Nhóm Anna Nguyễn Thị Hồng Diễm 13/10/1979 Bình Định [email protected] Phó Nhóm Nguyễn...

Popular

Subscribe

spot_imgspot_img